Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację. inwestycji