Zakres rzeczowy zadnia obejmuje

 • rozbudowę DK 79 w dostosowaniu do parametrów obciążenia nawierzchni 115 kN/oś przy zachowaniu podstawowych parametrów klasy drogi GP,
 • wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (warstw bitumicznych oraz wg potrzeb warstw głębiej zalegających) na całym przedmiotowym odcinku drogi (lokalne podniesienia niwelety),
 • poszerzenia jezdni (dobudowa pełnej konstrukcji) wraz z wgłębną przebudową konstrukcji poboczy,
 • korektę łuków poziomych i pionowych drogi,
 • poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz inne elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zidentyfikowane zostaną na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
 • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań (korekta geometrii, korekta łuków wyokrąglających, budowa pasów włączenia lub wyłączenia, pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo, wysp kanalizujących, ew. przebudowa skrzyżowania na typu rondo – w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 • budowę ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń akustycznych w miejscach ponadnormatywnych przekroczeń hałasu a w pozostałych miejscach pozostawienia miejsca pod ekrany. Rozwiązania projektowe obejmujące zabezpieczenia akustyczne powinny wynikać z przeprowadzonych analiz.
 • przebudowę zatok autobusowych, łącznie z ich sytuacyjną korektą oraz ew. budowa nowych zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi dla pasażerów, budowę zatoki lub pary zatok do doraźnego postoju pojazdów (kontrole Policji i ITD – pkt. ważenia pojazdów, awarie) – do uzgodnienia z Zamawiającym,
 • rozbudowę/przebudowę ciągów istniejących chodników i zjazdów zarówno indywidualnych jak i publicznych oraz ew. budowa nowych odcinków chodnika i ewentualnie ciągów pieszo-jezdnych.
 • W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać m.in. następujące odcinki nowego chodnika:
 • km 322+830 – 323+010 (L) m. Wawrzeńczyce,
 • km 327+155 – 327+265 (P) m. Igołomia.
 • Lokalizacja i długość pozostałych projektowanych chodników powinna wynikać z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych z uwzględnieniem pozostałych rozwiązań projektowych, oraz z dostosowaniem do istniejących ciągów pieszych. W związku z czym powyższe obowiązkowe wskazanie budowy nowych ciągów chodników nie jest ostateczne.
 • rozbudowę/przebudowę elementów odwodnienia (studnie wodościekowe, kanalizacyjne i rowy) wraz z budową urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe do warunków wynikających z ustawy Prawo wodne,
 • wyprofilowanie, odmulenie i udrożnienie rowów drogowych,
 • ewentualną budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych wraz budową dróg dojazdowych do projektowanych zbiorników (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) o długości zapewniającej dojazd do zbiorników,
 • rozbudowę/przebudowę istniejących przepustów i obiektów mostowych oraz ewentualną budowę nowych przepustów i obiektów mostowych w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań projektowych (Wykonawca po dokonaniu pomiarów w terenie, ocenie stanu technicznego obiektów inżynierskich i realizacji założeń dla przedmiotowej rozbudowy DK 79, zarekomenduje Zamawiającemu konieczność ewentualnej budowy i przebudowy przepustów, obiektów mostowych). Obowiązkowo należy przewidzieć budowę przepustu w km 328.781 w miejscowości Zofipole jako nowego obiektu z uwagi na jego zły stan techniczny, wymianę dylatacji na moście km 322.546 w miejscowości Wawrzeńczyce w ramach wymiany nawierzchni na rozbudowywanym ciągu głównym DK79.
 • budowę obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (dostosowanie niektórych przepustów lub budowa nowych do celów przejść dla średnich zwierząt, małych zwierząt i płazów – szczegółowa lokalizacja przepustów niezbędnych do modyfikacji wynikać ma z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej).
 • usunięcie ogrodzeń, które mogą znajdować się również w pasie drogowym,
 • rozbudowę/przebudowę sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
 • budowę kanału technologicznego wzdłuż DK 79,
 • przeniesienie kapliczek (miejsc sakralnych i innych) w porozumieniu z konserwatorem zabytków o ile będzie to konieczne,
 • projekty rozbiórek obiektów koniecznych do wyburzenia,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • rozbudowę/przebudowę istniejących urządzeń telematyki drogowej (m. in. monitoringu wizyjnego, meteorologicznego oraz sterowania ruchem),
 • wycinkę drzew i krzewów jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Długość odcinka od km. 318+900 – 331+152 – ok. 12,25 km.

Pozostały możliwy zakres prac projektowych nie wyszczególniony powyżej wynikał będzie z potrzeb w trakcie projektowania, a także obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.